Bluetooth Headset BH 902 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et
gennemtænkt design, og den skal behandles med
varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din
garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af
væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver
våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede,
snavsede omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje
temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs
levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at
smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når
enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

29

dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de
elektroniske kredsløb.

Forsøg ikke at åbne enheden.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden.
Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne
kredsløb og finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier,
rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige
dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren
og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler
til service.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over på produktet,
emballagen eller i det skriftlige materiale er en
påmindelse om, at i EU skal alle elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

30

særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne
må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at
undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på
grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at
fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få
yderligere oplysninger om genanvendelse hos produktets
forhandler, de lokale affaldsmyndigheder, de nationale
producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-
repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de
landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.