עזרה Bluetooth Headset BH 902

background image

Bluetooth

תירוביד

Nokia BH-902

תישיא

שמתשמל ךירדמ

9203799

Issue 1 HE

background image

המאתה תרהצה

HS-

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל םאות

76W

אוצמל ןתינ המאתהה תרהצה לש קתוע .

1999/5/EC

היחנהב

:וז תבותכב

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .

Nokia 2007 ©

הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא

.םירוסא ,

Nokia

םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

םירצומ לש םירחא תומש .

Nokia Corporation

לש םימושר

םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

תרמוש Nokia .ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא

.תמדקומ העדוה אלל

background image

וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ לכל םגו ,הסנכה

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע

תוירחאה דבלמ .(

as is

) “אוהש יפכ” ןתינ הז ךמסמ ןכות

,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ

ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז

.תמדקומ העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךירוגמ םוקמל בורקה

Nokia

לש קוושמל הנפ םיטרפל

תנתינש תושרב עוגפל םילולע הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

.דויצה תא ליעפהל שמתשמל

אוצי חוקיפ

םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

הלועפ .תורחא תונידמו ב“הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה

9203799/Issue 1 HE

background image

4

םיניינע ןכות

6 ................................................... המדקה .1

7 ............ תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth

תייגולונכט

9 ........................................ םינושאר םידעצ .2

9 ............................................................הריקס

10 ..........................................................םינעטמ

11 ................................................ הללוסה תניעט

12 .................................................. יוביכו הלעפה
12 ................................תישיאה תירובידה תמאתה

14 ...............................תישיאה תירובידה קותינ

14 .....................שדחמ תישיאה תירובידה רוביח
15 ............................................................הגוצת

17 ........................................... יסיסב שומיש .3

17 .................. ןזואל לעמ תישיאה תירובידה תבכרה
18 ............................................. האישנ תויורשפא
19 ................................................. תוחישב לופיט

םיניינע ןכות

background image

5

םיניינע ןכות

21 ........................................... םיטירפת תויצקנופ

21 ........................................ םיטירפתב העונת

22 ..................................תונורחא תוחיש תגצה

22 .............................. םימאתומ םירישכמ לוהינ

23 ..............................................תורדגה יוניש
24 ..........................................םירוביח ןיב הפלחה
25 ...................................... סופיא וא תורדגה יוקינ

26 ....................................... תוללוס לע עדימ .4
28 ..............................................הקוזחתו לופיט

background image

6