Bluetooth Headset BH 902 - חיבור הדיבורית האישית מחדש

background image

תישיאה תירובידה קותינ

ירלולסה רישכמהמ תישיאה תירובידה תא קתנל ידכ

Device

<

Connection

היצקנופב שמתשה ,ךתושרבש

דומעבש 'םיטירפת תויצקנופ' ףיעסב תראותמש

list

התוא קתנ וא תישיאה תירובידה תא הבכ ,ןיפוליחל

.

21

.ךלש רישכמבש

Bluetooth

-ה טירפתב

ידכ תישיאה תירובידל המאתהה תא קוחמל ךירצ ךניא

.התוא קתנל

שדחמ תישיאה תירובידה רוביח

םאתומה רישכמל תישיאה תירובידה לש ינדי רוביחל

טירפתמ רבחתהו תירובידה תא לעפה ,ךתושרבש

/הנעמה שקמ תא קזחהו ץחל וא רישכמבש

Bluetooth

.םויס

לא רבחתהל תישיאה תירובידל רשפאל לכותש ןכתיי

,ךכ םשל

.תלעפומ תירובידהשכ יטמוטוא ןפואב רישכמה

Bluetooth

טירפתב םאתומה רישכמה תורדגה תא הנש

.

Nokia

לש םירישכמב

background image

15

םינושאר םידעצ