Bluetooth Headset BH 902 - הרכבת הדיבורית האישית מעל לאוזן

background image

עיבצתש ךכ תישיאה תירובידה תא ןווכ

.הלש ךרואה תא

.(

2

) הפה רבעל

background image

18

יסיסב שומיש

לע תבכרומ איהשכ תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

האלולהש ךכ ןזואל האלולה תא בבוס ,תילאמשה ןזואה

.(

3

)

Nokia

לש וגולל לאמשמ היהת

קתנ ,ןזואל האלולה אלל תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

ןטקה חתפהמ הנידע הכישמ ידי לע ןזואל האלולה תא

ידכ

.ןזואה ךות לא תירובידה תא סנכהו תירובידה בגבש

ךות לא תונידעב התוא סנכה ,ןזואל האלולה תא רבחל

.חתפה