Bluetooth Headset BH 902 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset
BH-902
Användarhandbok

9203799

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-76W
uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i
EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller
hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som
tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som
det hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i
detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data,
förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta
skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

background image

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom
ramen för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av något slag,
vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat
till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst
syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll.
Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att
återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Vänligen
kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Otillåten ändring eller modifiering av enheten kan medföra att
användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportregler
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror
som faller under exportlagstiftning och -förordningar mellan USA
och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9203799/Utgåva 1 SV

background image

I n n e h å l l

4