Bluetooth Headset BH 902 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med andra

enheter

1. Kontrollera att den mobila enheten är påslagen.

2. Om headsetet inte tidigare kopplats ihop med en enhet,

slår du på headsetet. Headsetet går in i
ihopkopplingsläge

Om headsetet tidigare har kopplats ihop med en annan
enhet stänger du av headsetet och håller strömbrytaren
intryckt tills texten om ihopkoppling visas. Du kan också
starta ihopkopplingen med funktionen

Ihopkoppling

som beskrivs i “Menyfunktioner”, sidan 22.

(Om du vill avbryta ihopkopplingen trycker du på
knappen svara/avsluta.)

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten

och ställ in enheten på att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet (Nokia BH-902) i listan med enheter som

hittats på din enhet.

5. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta

headsetet till enheten. Med vissa enheter kan du behöva

background image

K o m m a i g å n g

14

upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen.
Du behöver bara koppla ihop headsetet med enheten en
gång.

Om hopkopplingen lyckas visas

Koppling OK

och headsetet

visas på den meny på den mobila enheten som innehåller
alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter.