Bluetooth Headset BH 902 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett
samtal när headsetet är anslutet till enheten.

Om enheten stöder återuppringning av det senast
uppringda numret med headsetet trycker du två gånger på
knappen svara/avsluta när inget samtal pågår.

Om enheten stöder röstuppringning med headsetet håller
du svara/avsluta-knappen nedtryckt i passningsläge och
fortsätter sedan enligt anvisningarna i enhetens
användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på
knappen svara/avsluta. Om du vill avvisa ett inkommande
samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

Om du vill ändra volymen på headsetet trycker du på någon
av volymknapparna.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du kort
på strömbrytaren. Headsetet avger en pipsignal.

Om du vill växla samtalet från headsetet till en ansluten
enhet håller du strömbrytaren intryckt (headsetet stängs

background image

A n v ä n d n i n g

22

av) eller knapparna på enheten. Du växlar samtalet tillbaka
till headsetet genom att slå på headsetet eller hålla svara/
avsluta-knappen intryckt (när headsetet är på).

Om du vill besvara ett väntande samtal och parkera det
pågående samtalet, håller du svara/avsluta-knappen
intryckt. Om du vill besvara ett väntande samtal och avsluta
det pågående samtalet, trycker du på svara/avsluta-
knappen. Om du vill växla mellan det aktiva och det
parkerade samtalet, håller du svara/avsluta-knappen
intryckt. Om du vill avsluta det aktiva samtalet och göra det
parkerade samtalet aktivt, trycker du på svara/avsluta-
knappen.